Chuyển tới nội dung
Trang chủ » UBO Register Ruling by European Court: Impact on Dutch Businesses

UBO Register Ruling by European Court: Impact on Dutch Businesses

Advocaat over gevolgen van slot op UBO-register met organisatie-eigenaren

ubo register europees hof

UBO-register Europees Hof: Wat is het en hoe werkt het?

Het UBO-register staat voor Ultimate Beneficial Owner-register en is een register waarin de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van alle in Nederland gevestigde vennootschappen en andere juridische entiteiten worden geregistreerd. Dit register is door de overheid opgericht om meer openheid te creëren over wie er achter deze juridische entiteiten zitten en zo bijvoorbeeld fraude en witwassen tegen te gaan.

Onlangs heeft het Europees Hof van Justitie echter bepaald dat het Nederlandse UBO-register in strijd is met de Europese privacywetgeving. In dit artikel zullen we uitleggen wat deze uitspraak betekent en hoe het UBO-register in Nederland zal worden aangepast.

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register is een register waarin de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van alle in Nederland gevestigde vennootschappen en andere juridische entiteiten worden geregistreerd. Dit register is opgericht om meer transparantie te creëren over wie er achter deze juridische entiteiten zitten en zo bijvoorbeeld fraude en witwassen tegen te gaan.

Waarom is het UBO-register belangrijk?

Het UBO-register is belangrijk omdat het helpt bij het voorkomen van fraude en witwassen. Door meer transparantie te creëren over wie er achter deze juridische entiteiten zitten, wordt het moeilijker voor criminelen om hun activiteiten te verhullen. Bovendien kan het register bijdragen aan het voorkomen van belastingontduiking en corruptie.

Wat is er veranderd door de uitspraak van het Europees Hof van Justitie?

Het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat het Nederlandse UBO-register in strijd is met de Europese privacywetgeving. Het register bevat namelijk persoonsgegevens van UBO’s, zoals hun naam, adres en geboortedatum, die zonder hun toestemming openbaar zijn gemaakt.

Het Hof oordeelde dat het Europese recht vereist dat er een effectieve bescherming is van persoonsgegevens die in een register van deze aard worden opgenomen. De verplichte openbaarmaking van persoonsgegevens van UBO’s in het Nederlandse register gaat volgens het hof verder dan wat noodzakelijk is voor het bereiken van het doel van het register, namelijk het voorkomen van fraude en witwassen.

Hoe zal het UBO-register in Nederland worden aangepast?

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie zal het Nederlandse UBO-register worden aangepast. Het ministerie van Financiën heeft aangegeven te onderzoeken op welke manier het register in lijn kan worden gebracht met de Europese privacywetgeving.

Voorlopig blijft het UBO-register in Nederland wel gewoon bestaan, maar zal het tijdelijk niet openbaar toegankelijk zijn. Dit betekent dat de persoonsgegevens van UBO’s niet langer via het register kunnen worden opgevraagd door bijvoorbeeld journalisten of de belastingdienst.

Er zal echter wel nog steeds een verplichting zijn voor alle in Nederland gevestigde vennootschappen en andere juridische entiteiten om hun UBO’s te registreren bij het UBO-register. Ook zal het register nog steeds worden gebruikt voor het tegengaan van fraude en witwassen.

Het ministerie van Financiën heeft aangegeven dat er gewerkt wordt aan een oplossing om het UBO-register op termijn weer openbaar toegankelijk te maken, maar daarbij rekening te houden met de privacywetgeving.

Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak voor bedrijven?

Bedrijven die in Nederland gevestigd zijn of hier actief zijn en een juridische entiteit hebben, zijn verplicht hun UBO’s te registreren bij het UBO-register. Deze verplichting blijft ook bestaan na de uitspraak van het Europees Hof van Justitie.

De verplichte openbaarmaking van persoonsgegevens van UBO’s die in strijd is met de Europese privacywetgeving, wordt tijdelijk opgeschort. Dit betekent dat de persoonsgegevens van UBO’s voorlopig niet openbaar toegankelijk zullen zijn.

Voor bedrijven kan dit betekenen dat het moeilijker wordt om bijvoorbeeld nieuwe zakelijke relaties aan te gaan omdat potentiële klanten of partners niet langer via het UBO-register kunnen worden geïdentificeerd. Daarnaast kan het voor bedrijven die al in het register staan, betekenen dat zij via andere kanalen verzoeken kunnen krijgen om hun UBO-gegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld banken of overheidsinstanties.

FAQs:

1. Wat is het UBO-register?
Het UBO-register is een register waarin de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van alle in Nederland gevestigde vennootschappen en andere juridische entiteiten worden geregistreerd.

2. Waarom is het UBO-register belangrijk?
Het UBO-register is belangrijk omdat het helpt bij het voorkomen van fraude en witwassen. Door meer transparantie te creëren over wie er achter deze juridische entiteiten zitten, wordt het moeilijker voor criminelen om hun activiteiten te verhullen. Bovendien kan het register bijdragen aan het voorkomen van belastingontduiking en corruptie.

3. Wat is er veranderd door de uitspraak van het Europees Hof van Justitie?
Het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat het Nederlandse UBO-register in strijd is met de Europese privacywetgeving. Het register bevat namelijk persoonsgegevens van UBO’s, zoals hun naam, adres en geboortedatum, die zonder hun toestemming openbaar zijn gemaakt.

4. Hoe zal het UBO-register in Nederland worden aangepast?
Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie zal het Nederlandse UBO-register worden aangepast. Het ministerie van Financiën heeft aangegeven te onderzoeken op welke manier het register in lijn kan worden gebracht met de Europese privacywetgeving. Voorlopig blijft het UBO-register in Nederland wel gewoon bestaan, maar zal het tijdelijk niet openbaar toegankelijk zijn.

5. Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak voor bedrijven?
Bedrijven die in Nederland gevestigd zijn of hier actief zijn en een juridische entiteit hebben, zijn verplicht hun UBO’s te registreren bij het UBO-register. Deze verplichting blijft ook bestaan na de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. De verplichte openbaarmaking van persoonsgegevens van UBO’s die in strijd is met de Europese privacywetgeving, wordt tijdelijk opgeschort. Dit betekent dat de persoonsgegevens van UBO’s voorlopig niet openbaar toegankelijk zullen zijn.

Trefwoorden gezocht door gebruikers: ubo register luxemburg, ubo-register loyens

Bekijk de video over “ubo register europees hof”

Advocaat over gevolgen van slot op UBO-register met organisatie-eigenaren

Zie meer informatie: vietmasks.com

Afbeeldingen gerelateerd aan ubo register europees hof

Advocaat over gevolgen van slot op UBO-register met organisatie-eigenaren
Advocaat over gevolgen van slot op UBO-register met organisatie-eigenaren

ubo register luxemburg

UBO Register in Luxemburg: Wat is het en wat betekent het voor u?

In Luxemburg is het UBO-register in werking getreden. Voor veel mensen is dit een nieuw begrip en is het belangrijk om te begrijpen wat het is en wat het betekent voor bedrijven en personen. In deze blog leggen wij uit wat de UBO is, welke informatie in het register wordt opgenomen en wat dit betekent voor bedrijven en personen.

Wat is de UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel de uiteindelijk begunstigde eigenaar. Dit betekent dat het de persoon is die de uiteindelijke zeggenschap heeft over een bedrijf of entiteit. De UBO kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn.

Er zijn verschillende definities van UBO, maar de Europese Unie heeft in haar vijfde anti-witwasrichtlijn (AMLD V) een definitie vastgesteld:

“Een UBO is elke natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over de cliënt en/of de natuurlijke persoon of personen voor wiens belang een transactie of activiteit wordt verricht.”

Dit betekent dat de UBO de persoon is die de controle heeft over een bedrijf of entiteit. Dit kan zijn door middel van eigendom (aandelen), stemrechten of andere middelen om te bepalen hoe een bedrijf wordt bestuurd.

Welke informatie is opgenomen in het UBO-register in Luxemburg?

Elk land heeft zijn eigen UBO-register en de informatie die wordt opgenomen in het register kan verschillen. In Luxemburg zijn de volgende gegevens opgenomen in het UBO-register:

– Volledige naam
– Geboortedatum
– Nationaliteit
– Woonplaats
– Aandeel (in %) van de UBO in het bedrijf
– Aard van het economisch belang
– Datum waarop de persoon de status van UBO heeft verkregen

Het register is openbaar en kan door iedereen worden geraadpleegd. Dit geldt voor zowel de UBO van een bedrijf als voor de aandeelhouders als de bedrijven zelf.

Wat betekent het UBO-register voor bedrijven en personen?

Het UBO-register heeft gevolgen voor zowel bedrijven als personen. Voor bedrijven betekent het dat zij moeten weten wie hun UBO is en deze informatie moeten registreren in het register. Bedrijven moeten ook de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de informatie over de UBO up-to-date blijft. Dit betekent dat als er veranderingen zijn in de UBO-status of informatie, dit zo snel mogelijk moet worden geregistreerd in het UBO-register.

Voor personen die worden beschouwd als UBO betekent het dat hun persoonlijke informatie – zoals naam, geboortedatum, woonplaats en nationaliteit – openbaar wordt gemaakt. Dit kan leiden tot een verhoogd risico op fraude en identiteitsdiefstal. Daarom zijn privacybescherming en beveiliging belangrijke overwegingen voor personen die als UBO worden beschouwd. Het is essentieel dat bedrijven en personen die als UBO worden beschouwd samenwerken om een veilig en accuraat UBO-register te onderhouden.

FAQs

1. Wie moet zich registreren in het UBO-register van Luxemburg?

– Elk bedrijf, organisatie of entiteit die in Luxemburg is opgericht moet zich registreren in het UBO-register.

2. Wie wordt beschouwd als de UBO?

– De UBO is de natuurlijke persoon die uiteindelijke zeggenschap heeft over een bedrijf of entiteit, dit kan zijn door middel van eigendom (aandelen), stemrechten of andere middelen om te bepalen hoe een bedrijf wordt bestuurd.

3. Wat wordt geregistreerd in het UBO-register?

– In het UBO-register van Luxemburg worden de volledige naam, geboortedatum, nationaliteit, woonplaats, aandeel (in %) van de UBO in het bedrijf, de aard van het economisch belang en de datum waarop de persoon de status van UBO heeft verkregen geregistreerd.

4. Wie heeft toegang tot het UBO-register in Luxemburg?

– Het UBO-register in Luxemburg is openbaar en kan door iedereen worden geraadpleegd, inclusief de UBO van een bedrijf, de aandeelhouders, en de bedrijven zelf.

5. Wat zijn de gevolgen van het UBO-register voor bedrijven?

– Bedrijven moeten weten wie hun UBO is en deze informatie registreren in het register. Bedrijven moeten ook de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de informatie over de UBO up-to-date blijft.

6. Wat zijn de gevolgen van het UBO-register voor personen die als UBO worden beschouwd?

– Voor personen die als UBO worden beschouwd betekent dit dat hun persoonlijke informatie openbaar wordt gemaakt. Dit kan leiden tot een verhoogd risico op fraude en identiteitsdiefstal.

7. Hoe kunnen bedrijven en personen hun privacy en beveiliging beschermen in verband met het UBO-register?

– Bedrijven en personen die als UBO worden beschouwd, moeten samenwerken om de privacy en beveiliging te beschermen. Dit kan betekenen dat het nodig is om extra beveiligingsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat persoonlijke informatie wordt gestolen of misbruikt. Het is ook belangrijk om de informatie over de UBO up-to-date te houden en om ervoor te zorgen dat deze altijd accuraat is.

In conclusie, het UBO-register in Luxemburg is een belangrijk instrument om witwaspraktijken en financiële criminaliteit te bestrijden. Het is belangrijk voor bedrijven en personen om zich bewust te zijn van wat het UBO-register is en wat de gevolgen ervan zijn. Door samen te werken om nauwkeurige en up-to-date informatie te behouden, kunnen bedrijven en personen hun privacy en beveiliging beschermen.

ubo-register loyens

UBO-register Loyens & Loeff: Wat is het en waarom is het belangrijk?

Sinds maart 2022 is het voor bedrijven verplicht hun Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) te registreren in het UBO-register. Dit register dient ter voorkoming van financieel-economische criminaliteit en draagt bij aan transparantie. Maar wat is het UBO-register precies en hoe verloopt de registratie via Loyens & Loeff? Wij leggen het uit.

Wat is het UBO-register?

UBO’s zijn de personen die zijn achtergebleven met een belang van meer dan 25% in een bedrijf. Het UBO-register is opgezet om transparantie te bieden in de eigendomsstructuur van Nederlandse vennootschappen en andere juridische entiteiten. Het register is ingevoerd om witwaspraktijken, financiering van terrorisme en belastingontduiking tegen te gaan. Het UBO-register is openbaar en kan door iedereen kosteloos worden geraadpleegd. Hierdoor kunnen burgers, organisaties en autoriteiten inzicht krijgen in de mensen achter de onderneming.

Waarom is het UBO-register zo belangrijk?

Het UBO-register is van groot belang, want het draagt bij aan de transparantie van eigendomsstructuren van bedrijven. Het is een instrument voor het bestrijden van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen, belastingontduiking en het financieren van terrorisme. Door het inzichtelijk maken van de mensen achter de onderneming kunnen autoriteiten mogelijke misstanden tijdig signaleren en aanpakken.

Aan wie is het UBO-register verplicht?

Het UBO-register is verplicht voor de volgende juridische entiteiten:
– Besloten Vennootschappen (BV’s)
– Naamloze Vennootschappen (NV’s)
– Europese Vennootschappen (SE’s)
– Stichtingen
– Verenigingen (met volledige rechtsbevoegdheid)
– Onderlinge waarborgmaatschappijen
– Coöperatieve verenigingen
– Vennootschappen onder firma
– Commanditaire Vennootschappen
– Maatschappen
– Rederijen
– Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV’s)
– Europese coöperatieve vennootschappen (SCE’s)

Hoe verloopt de registratie via Loyens & Loeff?

Als bedrijf kunt u kiezen om zelf de UBO’s te registreren of dit via een tussenpartij te doen, zoals Loyens & Loeff. Als u ervoor kiest om de registratie via Loyens & Loeff te laten verlopen, dan dient u een apart formulier in te vullen. Naast de standaardgegevens van de onderneming en UBO’s heeft Loyens & Loeff nog aanvullende informatie nodig vanuit compliance-oogpunt. Dit omvat bijvoorbeeld informatie over de verwachte werkzaamheden van de onderneming en documenten over de structuur van de onderneming.

Loyens & Loeff zorgt ervoor dat de registratie bij de Kamer van Koophandel (KvK) verloopt via het SBR-netwerk. SBR staat voor “Standard Business Reporting” en is een digitaal platform waarop financiële gegevens uitgewisseld kunnen worden tussen software en overheden. De registratie van de UBO’s via Loyens & Loeff verloopt dan ook volledig digitaal. Wanneer de KvK vraagt om aanvullende informatie, dan neemt Loyens & Loeff deze verzoeken op en zal zij, indien noodzakelijk, contact opnemen met haar klant om de ontbrekende documenten op te vragen.

Hoe lang duurt het registratieproces?

Het registratieproces kan variëren afhankelijk van de omvang van de onderneming en de hoeveelheid UBO’s. Loyens & Loeff hanteert een gemiddelde doorlooptijd van 5-10 werkdagen voor het indienen van het registratieverzoek. Als er aanvullende verificatie nodig is of als er documenten ontbreken, kan het registratieproces langer duren.

Wat zijn de administratieve kosten voor het registreren van de UBO’s?

De kosten voor het registreren van de UBO’s variëren afhankelijk van de grootte van de onderneming en het aantal UBO’s dat geregistreerd moet worden. Loyens & Loeff hanteert daarom een offertesysteem, waarbij een offerte op maat wordt gemaakt voor de klant. In overleg met de klant wordt duidelijk wat de kosten zijn voor de registratie van de UBO’s.

Moet elk bedrijf UBO’s registreren?

Ja, elk bedrijf dat onder de genoemde juridische entiteiten valt, is verplicht om de UBO’s te registreren. Als onderneming dient u te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het niet registreren van de UBO’s kan leiden tot sancties en/of boetes.

Is het UBO-register openbaar?

Ja, het UBO-register is openbaar en kan door iedereen kosteloos worden geraadpleegd. Hiermee wilt de overheid bijdragen aan de transparantie van eigendomsstructuren van bedrijven. Het register kan worden ingezien door burgers, organisaties en autoriteiten om te achterhalen wie de mensen achter de ondernemingen zijn.

Hoe gaat de overheid om met privacy en gevoelige informatie in het UBO-register?

Hoewel het UBO-register openbaar is, zijn bepaalde gegevens van de UBO’s afgeschermd. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan persoonsgegevens, zoals de geboortedatum, het BSN-nummer en het privéadres. De overheid gaat zorgvuldig om met privacygevoelige informatie en zal deze niet verstrekken aan niet-bevoegde partijen. In geval van inzage wordt slechts een beperkt aantal gegevens getoond, aangezien niet alle gegevens openbaar zijn.

Wie heeft toegang tot het UBO-register?

Het UBO-register is openbaar, wat betekent dat iedereen toegang heeft tot de informatie. Dit kan bijvoorbeeld zijn om te achterhalen wie de mensen achter een bedrijf zijn of om transacties te monitoren. Bedrijven, zoals advocatenkantoren en notarissen, hebben echter slechts gedeeltelijk toegang tot het register. Dit zijn partijen die bevoegd zijn om UBO’s te registreren via een machtiging van de KvK.

Kan een bedrijf aangeven dat het wilt worden opgenomen in het UBO-register?

Nee, het is geen keuze om in het UBO-register te worden opgenomen. Elk bedrijf dat onder de genoemde juridische entiteiten valt, is verplicht om de UBO’s te registreren. Wie niet voldoet aan deze registratieplicht, riskeert sancties en/of boetes.

Conclusie

Het UBO-register is verplicht voor alle juridische entiteiten die onder de Wwft vallen in Nederland. Het dient ter voorkoming van financieel-economische criminaliteit en draagt bij aan transparantie. Het UBO-register is openbaar, wat betekent dat iedereen toegang heeft tot de informatie. Bedrijven, zoals advocatenkantoren en notarissen, hebben echter slechts gedeeltelijk toegang tot het register. De registratie van de UBO’s via Loyens & Loeff verloopt digitaal en kan variëren in kosten en doorlooptijd afhankelijk van de omvang van de onderneming. Het is van groot belang dat bedrijven hun UBO’s registreren om sancties en/of boetes te voorkomen.

Meer informatie over ubo register europees hof vind je hier.

Zie hier meer: vietmasks.com/category/blog

Dus je bent klaar met het lezen van het onderwerpartikel ubo register europees hof. Als je dit artikel nuttig vond, deel het dan met anderen. Dank.

Artikel bron: Top 49 ubo register europees hof

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *